Add JavaScript/JS Vào WordPress Sử dụng Functions.php

Sử dụng WordPress thì Functions.php có thể nhúng mọi thứ như cách bạn nhúng mọi thứ vào nồi lẩu, và dưới đây là cách bạn nhúng 1 Script/JS vào trong thẻ <head></head>

Anh em có thể xem thêm bài về hook nữa để hiểu hơn nhé

Note: Tên function là nguyenson_info nhé bạn có thể đổi lại thế nào cũng được những nhớ là phải add_action đúng tên function nhé.

function nguyenson_info() {
  ?>
    <script>
     // your javscript code goes here
    </script>
  <?php
}
add_action('wp_head', 'nguyenson_info');

Nâng cao hơn 1 tý thì có thể thêm điều kiện tùy biến nhé ở đây là is_single(‘3’) tức là nó chỉ thêm vào post có ID bằng 3 thôi.

function nguyenson_info() {
 if (is_single ('3')) { 
  ?>
    <script type="text/javascript">
     // your javscript code goes here
    </script>
  <?php
 }
}
add_action('wp_head', 'nguyenson_info');

Ngoài JS thì bạn cũng có thể thích thêm gì thì thêm nhé, meta, link, css các kiểu đều được linh động mà áp dụng là giải quyết được khá vấn đề đấy.