Tổng Hợp Những Functions Có Thể Bạn Cần Trong WordPress

// Chỉ cho phép tải lên các tệp .webp và .svg
add_filter('wp_check_filetype_and_ext', 'restrict_upload_file_types', 10, 4);

function restrict_upload_file_types($checked_filetypes, $file, $filename, $mimes) {
  if (!empty($checked_filetypes['ext']) && in_array($checked_filetypes['ext'], array('webp', 'svg'))) {
    return $checked_filetypes;
  }

  $allowed_filetypes = array('webp', 'svg');
  $allowed_filetypes_mime = array(
    'webp' => 'image/webp',
    'svg' => 'image/svg+xml'
  );

  $filetype = wp_check_filetype($filename, $mimes);
  if (in_array($filetype['ext'], $allowed_filetypes) && in_array($filetype['type'], $allowed_filetypes_mime)) {
    $checked_filetypes['ext'] = $filetype['ext'];
    $checked_filetypes['type'] = $filetype['type'];
  } else {
    $checked_filetypes['ext'] = '';
    $checked_filetypes['type'] = '';
  }
  return $checked_filetypes;
}

Add Comment