REMOVE Class Hentry, SCHEMA Hentry trong WORDPRESS

Hentry” là một lớp CSS được WordPress tự động thêm vào các khối nội dung trên mọi bài viết. Nó là một phần của kỹ thuật hAtom, sẽ thông báo với các công cụ tìm kiếm và trình phân tích cú pháp tệp tin rằng ở đây có nội dung có thể đăng chéo lên trang được chỉ định.

Cấu trúc dữ liệu này sẽ tự sinh ra một SCHEMA trong Google Structured Data và nếu bạn muốn xóa nó đi thì đọc tiếp nội dung bên dưới nhé.

Thêm vào Function.php đoạn code sau

1. REMOVE HENTRY ALL

Tức là xóa tất cả Class hentry đi

function themes_remove_hentry( $classes ) {
	$classes = array_diff( $classes, array( 'hentry' ) );
	return $classes;
}
add_filter( 'post_class','themes_remove_hentry' );

2. REMOVE HENTRY PAGE

Chỉ xóa Class hentry trong các page, các post vẫn còn nhé.

function themes_remove_hentry( $classes ) {
	if ( is_page() ) {
		$classes = array_diff( $classes, array( 'hentry' ) );
  	}
	return $classes;
}
add_filter( 'post_class','themes_remove_hentry' );

Hết rồi

Add Comment