[CSS] Thay đổi màu thanh URL cho webstie

Vào mấy website xịn xò thấy URL nó cùng tông luôn với website nhìn chất vl, quyết tâm tìm hiểu thì ra đéo có gì anh em ạ chỉ có 1 dòng meta như này là xong thôi.

Coppy/Pate vào <header></header> là xong nhé, f5 và comment kết quả ở đây nào.

<!– Chrome, Firefox OS and Opera –>
<meta name="theme-color" content="#000">
<!– Windows Phone –>
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="#000">
<!– iOS Safari –>
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="#000">