[WORDPRESS] Đường dẫn theme trong WordPress

Quá mệt mỏi với việc phải gõ đường dẫn tuyệt đối

http://tienmien.com/wp-content/themes/tentheme/…

Bây giờ bạn có thể sử dụng get_template_directory_uri() trong WordPress để gọi đúng đường dẫn tuyệt đối của site, việc sử cách gọi này sẽ đảm bảo code của bạn chạy đúng với mọi tên miền khi bạn sử dụng cùng một code cho 2 tên miền khác nhau(clone website).

<?php echo get_template_directory_uri(); ?>

Chú ý câu lệnh get_template_directory_uri() chỉ tương đương với việc gọi đường dẫn theme còn việc ở thư mục nào, file nào bạn vẫn phải gõ vào nhé.

<?php echo get_template_directory_uri(); ?>
=
http://tienmien.com/wp-content/themes/tentheme/

Ví dụ cho câu lệnh gọi ảnh logo.png trong thư mục images như sau:  

<img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/logo.png"/>