[WORDPRESS] Hàm do_shortcode() trong wordpress

Đôi khi bạn muốn chạy shortcode trong file Php thì bạn phải sử dụng hàm do_shortcode như này.

Thường sử dụng khi làm việc với Contactform 7

<?php echo do_shortcode('[name_of_shortcode]'); ?>

Add Comment