[WORDPRESS] Tất tần tật về Excerpt trong WordPress

Tham khảo nguồn tiếng anh tại đây nhé còn đây là tất cả những gì làm việc với Excerpt trong WordPress.

Trước hết thì nói cho các bạn nào chưa biết Excerpt chính là đoạn mô tả trong wordpress, mặc định wodpress đã có sẵn hàm the_excerpt() nếu không có bạn có thể khai báo lại trong FUNCTIONS.PHP

Khai báo Excerpt trong FUNCTIONS.PHP

function the_excerpt() {
 
  /**
   * Filters the displayed post excerpt.
   *
   * @since 0.71
   *
   * @see get_the_excerpt()
   *
   * @param string $post_excerpt The post excerpt.
   */
  echo apply_filters( 'the_excerpt', get_the_excerpt() );
}

Tùy chỉnh độ dài Excerpt Length trong FUNCTIONS.PHP

Copy cái này vào FUNCTIONS.PHP rồi tùy chỉnh giá trị return chính là độ dài của Excerpt theo đơn vị từ ( chắc là nó tính theo dấu cách :3)

/**
 * Filter the except length to 20 words.
 *
 * @param int $length Excerpt length.
 * @return int (Maybe) modified excerpt length.
 */
function wpdocs_custom_excerpt_length( $length ) {
  return 20;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'wpdocs_custom_excerpt_length', 999 );

Thay đổi Excerpt More trong FUNCTIONS.PHP

Mặc định nó sẽ là thế này […] muốn thay đổi copy cái này vào FUNCTIONS.PHP rồi sửa nhé.

/**
 * Filter the excerpt "read more" string.
 *
 * @param string $more "Read more" excerpt string.
 * @return string (Maybe) modified "read more" excerpt string.
 */
function wpdocs_excerpt_more( $more ) {
  return '[.....]';
}
add_filter( 'excerpt_more', 'wpdocs_excerpt_more' );

Thêm liên kết vào Excerpt More trong FUNCTIONS.PHP

Mặc định sẽ không có nút đọc thêm, muốn thêm nút đó thì copy cái này vào FUNCTIONS.PHP

/**
 * Filter the "read more" excerpt string link to the post.
 *
 * @param string $more "Read more" excerpt string.
 * @return string (Maybe) modified "read more" excerpt string.
 */
function wpdocs_excerpt_more( $more ) {
  if ( ! is_single() ) {
    $more = sprintf( '<a class="read-more" href="%1$s">%2$s</a>',
      get_permalink( get_the_ID() ),
      __( 'Read More', 'textdomain' )
    );
  }
 
  return $more;
}
add_filter( 'excerpt_more', 'wpdocs_excerpt_more' );

Sử dụng Excerpt như thế nào trong WordPress

Ngược lại vấn đề sử dụng, muốn gọi Excerpt thì chỉ cần copy cái này vào trong vòng lặp.

<?php the_excerpt(); ?>

Đây là tất cả những gì về Excerpt trong WordPress, cao siêu hơn thì có thể tạo từng Excerpt riêng với độ dài và tùy chọn khác nhau.