[WORDPRESS] Tất tần tật về Tag trong WordPress

Nội dung được lấy từ Get_tag() bạn có thể tham khảo nội dung tiếng anh, dưới đây là code thường sử dụng.

Hiển thị tất cả tag/ Show all tag wordpress

<?php
$tags = get_tags();
$html = '<div class="post_tags">';
foreach ( $tags as $tag ) {
  $tag_link = get_tag_link( $tag->term_id );
       
  $html .= "<a href='{$tag_link}' title='{$tag->name} Tag' class='{$tag->slug}'>";
  $html .= "{$tag->name}</a>";
}
$html .= '</div>';
echo $html;
?>

Hiện thị Tag của bài viết trong loop, single

<?php the_tags() ?> 

Giới hạn số lượng tag hiển thị

add_filter('term_links-post_tag','limit_to_five_tags');
function limit_to_five_tags($terms) {
return array_slice($terms,0,5,true);
}