jQuery Cache All Image/ Code tạo cache hình ảnh trong PHP

Trong WordPress bạn có thể sử dụng các plugin cache sẽ tối ưu hơn. Nhưng nếu bạn không muốn dùng quá nhiều plugin thì đây là jQuery Cache Image dành cho những site code PHP nhé.

THƯ VIỆN SỬ DỤNG

jQuery

jQuery image cache

jQUERY CACHE IMAGES

<script>
// Thêm class 'imageCache' vào tất cả hình ảnh trên website
$('img').each(function () {
    $(this).addClass("imageCache");
});
 
// Gọi hàm image cache
$(function () {
    $('img.imageCache').imageCache();
});
</script>