Post Type Switcher chuyển Post sang Page và ngược lại.

Một ngày bạn muốn chuyến post sang page thì cài ngay cái plugin này nhé

Post Type Switcher

Add Comment